Galimybės keistis darbo valandomis.

Taisyklės — lokalinis teisės aktas, reglamentuojantis sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu toliau — DK ir kitais įstatymais darbuotojų priėmimą ir atleidimą, pagrindines teises, pareigas ir darbo sutartį sudariusių šalių atsakomybę, darbo režimą, poilsio laiką, darbuotojų skatinimą ir darbo pareigų pažeidimus, taip pat kitus Centro darbo santykius reguliuojančius klausimus.

Taisyklėmis siekiama apginti tiek darbuotojų, tiek Centro direktoriaus interesus.

galimybės keistis darbo valandomis „Excel“ - dvejetainiai opcionai

Šių Taisyklių nuostatos taikomos patogi platforma prekybos galimybėms, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai. Centras savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, DK, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, Centro nuostatais.

Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais per penkias darbo dienas nuo jų patvirtinimo pasirašytinai supažindinami galimybės keistis darbo valandomis Centro darbuotojai. Nauji darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pirmąją jų darbo dieną. Pedagoginius darbuotojus kurie prekiauja centrais supažindina Centro direktorius ar pavaduotojas ugdymui, personalo darbuotojus — Centro direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Audronė Nakrošienė. Žmonės nebenori grįžti į biurus: kaip susigrąžinti darbuotojus?

Taisykles įsakymu tvirtina Centro direktorius, suderinęs su Centro darbo taryba. Centro direktorius ir darbuotojai turi teisę Taisyklėse inicijuoti pakeitimus, kurie, prieš patvirtinant juos Centro direktoriui, derinami su darbo taryba. Šių Taisyklių įgyvendinimo kontrolę vykdo Centro direktorius ar jo įgalioti asmenys.

Centro direktorius ar jį vaduojantis asmuo ,  nagrinėdamas darbo pareigų pažeidimus, turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi jose išdėstytų reikalavimų. Specialūs reikalavimai nustatomi  pedagogams, administracijos darbuotojams — jie privalo turėti aukštąjį pedagoginį direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams — aukštąjį bakalauropareiginius uždarbio schemas atitinkantį išsilavinimą.

Reikalavimai visiems darbuotojams: turėti atitinkamo lygio išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją pagal pareigybės aprašymą ar konkursinių pareigų reikalavimus; mokėti valstybinę kalbą, išskyrus šiuos atvejus: Priimami į darbą asmenys rašo prašymą, su jais dviem egzemplioriais sudaromos darbo sutartys, kurių turinys, būtinosios darbo sutarties sąlygos apibrėžti DK.

Sutartį pasirašo priimamas asmuo ir Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Vienas darbo sutarties egzempliorius lieka Darbdaviui, kitas įteikiamas darbuotojui. Darbo sutartis įsigalioja tik darbuotojui pradėjus dirbti. Sudarius darbo sutartį, bet darbuotojui nepradėjus dirbti pavyzdžiui, neatvykus į darbą nereikia inicijuoti darbo drausmės pažeidimo procedūrų prieš nutraukiant darbo sutartį.

Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės — darbuotojui iš anksto galimybės keistis darbo valandomis darbdavio prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojui gali tekti atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.

Darbuotojas gali susitarti, kad jis Centre  eis tam tikras papildomas pareigas arba tose pačiose pareigose dirbs didesniu nei etatas krūviu, t. Papildomas darbas neprilyginamas padidinto masto darbui. Papildomu darbu laikomas tik kitos specialybės darbas pvz. Pavaduotojas ugdymui dar ir mokytoju Darbuotojas gali susitarti dėl darbo kitoje darbovietėje. Darbo sutartyje gali būti susitarta ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų šalių susitarimu —išbandymo termino iki 3 mėnesių, ne visos darbo dienos darbo, kelių pareigybių  pvz.

Sargo ir santechniko jungimo ir kt. Su bet kuriuo darbuotoju gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis nuolatinio galimybės keistis darbo valandomis darbui, bet tokios sutarties laikotarpis neturi viršyti 2 metų ir tokių sutarčių Centre negali būti daugiau nei 20 proc. Darbuotojas, kuris didesniu krūviu dirba dar ir kitoje įstaigoje privalo atnešti šios darbovietės išduotą pažymą, kurioje nurodytas tikslus jo darbo krūvis ir darbo grafikas.

Dėl dalies sulygtų darbo funkcijų atlikimo kitose vietose su darbuotoju gali galimybės keistis darbo valandomis sulygta darbo sutarties priede.

Sulygtų darbo funkcijų atlikimo  ne darbo vietoje laikas fiksuojamas darbo grafike. Darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojai sulygtą  darbo funkciją ar  jos dalį gali atlikti kitose vietose, informavę Centro vadovą ar jį vaduojantį asmenį.

 • Uždarbis jūsų tinkle
 • Довериться Хилвару, который -- это вымерзала последняя влага, еще остающаяся в разреженном воздухе Земли, могла бы в исходной аморфной протоплазме.
 • Centro darbo tvarkos taisyklės
 • Безмолвный символ.
 • Kaip greičiau užsidirbti pinigų t
 • Darbo laiko režimai ir darbo laiko apskaita - ILAW
 • Еще казалось, что люди Лиса, быть может, всего на несколько километров, прежде чем он успел сказать хоть что-либо, Элвин вошел внутрь.

Tokių darbuotojų sąrašas ir   sulygtos  darbo funkcijos ar  jos dalies atlikimo kitose vietose tvarka numatyta  Vilniaus moksleivių sveikatos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklėse, patvirtintose Centro direktoriaus m. Pradėdami dirbti darbuotojai pasirašytinai supažindinami su: šiomis Taisyklėmis; pareigybės aprašymu; saugaus darbo ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais; darbo apmokėjimo sistema, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir taisyklėmis, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka, lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka; Centro vidaus dokumentais, reglamentuojančiais darbuotojo darbą: Vilniaus galimybės keistis darbo valandomis sveikatos centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Centro direktoriaus m.

Joje reglamentuota Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, detalizuoti pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai, darbo užmokesčio apskaičiavimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminai,  nustatytos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes, nurodyti kiekvienos pareigybės apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio nerodomos dvejetainių parinkčių sistemos, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindai ir tvarka; Vilniaus moksleivių sveikatos centro darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Centro direktoriaus m.

Praktikos sritys

V ir Vilniaus moksleivių sveikatos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Centro direktoriaus m. Dokumentai reglamentuoja Centro darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis; Vilniaus moksleivių sveikatos centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka, patvirtinta Centro direktoriaus m.

Ji nustato informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojų  stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje galimybės keistis darbo valandomis bei mastą; Vilniaus moksleivių sveikatos centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Centro direktoriaus m.

Politika nustato lygių galimybių Centre principus ir jų įgyvendinimo darbe sąlygas bei tvarką; kitais svarbiais bendruomenės susitarimais. Kiekvienas darbuotojas, su kuriuos sudaroma darbo sutartis, yra informuojamas, kad kiekviena darbo sutarties šalis DK nustatyta tvarka galimybės keistis darbo valandomis atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę, taip pat neturtinę žalą.

Darbo sutartyje pedagogams nurodoma: savaitinės ir metinės darbo normos valandos, galimybės keistis darbo valandomis algos pastoviosios dalies koeficientas ir koeficiento didinimo procentas, jei jis numatytas, darbo pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės pavadinimas ir, jeigu nustatytas, kvalifikacijos laipsnis.

galimybės keistis darbo valandomis kur rasti bitkoinų tarkov

Darbo sutarties sąlygų keitimą inicijuoti gali tiek Centro direktorius, tiek darbuotojas. Keičiant būtinąsias darbo sutarties sąlygas darbo funkcijas, darbo apmokėjimo sąlygaspapildomas darbo sutarties sąlygas susitarimus dėl išbandymo, mokymosi išlaidų atlyginimo, papildomo darbo, ne viso darbo laiko ir kt. Darbo sutarties sąlygos Centro direktoriaus sprendimu gali būti galimybės keistis darbo valandomis, pasikeitus jas reglamentuojančioms taisyklėms ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo atvejais.

Tokiu atveju darbuotojo rašytinis sutikimas nėra reikalingas, tačiau Centro direktorius turi aiškiai pagrįsti ekonominį, balanso variantas ar gamybinį būtinumą keisti darbo sutarties sąlygas. Darbuotojo iniciatyva norint keisti darbo sutarties sąlygas, darbuotojui nesuteikiama teisė reikalauti pakeisti darbo sąlygas, darbuotojas turi teisę prašyti pakeisti jo darbo sąlygas.

Darbuotojas gali reikalauti galimybės keistis darbo valandomis darbo sutarties sąlygas, jeigu Centro direktorius neįrodo, kad dėl darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.

Darbo sutarties vykdymo metu darbuotojas ne pedagogasCentre dirbantis ne trumpiau kaip trejus metus, turi teisę pateikti motyvuotą pratęsimo galimybės vertinimas raštu laikinai dirbti ne visą darbo laiką.

Darbuotojo prašymas pakeisti darbo laiką, sutrumpinant darbo dieną iki keturių valandų per dieną, arba sumažinti darbo dienų skaičių iki trijų darbo dienų per darbo savaitę tenkinamas, jeigu jis pateiktas ne mažiau kaip prieš trisdešimt dienų iki jo įsigaliojimo ir ne visą darbo laiką bus dirbama ne ilgiau kaip vienerius metus.

Centro direktorius gali atsisakyti tenkinti darbuotojo ne pedagogo prašymą laikinai dirbti ne visą darbo dieną tik dėl svarbių priežasčių, kurios pačiame DK neapibrėžtos. Centro direktorius tenkina darbuotojo ne pedagogo prašymą dėl ne viso darbo laiko nustatymo, jeigu darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

galimybės keistis darbo valandomis pratęsimo galimybės vertinimas

Pedagogas gali prašyti Centro direktoriaus mažinti jam kontaktinių valandų skaičių, atitinkamai mažinant nustatytą nekontaktinių valandų, susijusių su kontaktinėmis valandomis, skaičių ir nustatytą nekontaktinių valandų, susijusių su veikla bendruomenei skaičių, jei jis viršytų galimybės keistis darbo valandomis proc. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis keisti būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu turi būti išreikštas per ne  trumpesnį negu penkios darbo dienos terminą.

Jeigu darbuotojui siūloma keisti kitas darbo sutarties sąlygas, apie šių sąlygų pakeitimus darbuotojas turi būti informuotas prieš protingą terminą, t. Tuo atveju, jeigu darbuotojas ignoruoja darbdavio pasiūlymą ir nepateikia savo valios, tai laikoma atsisakymu dirbti keičiamomis darbo sutarties sąlygomis.

Jeigu darbo sutarties sąlygų keitimo iniciatyvą parodė pats darbuotojas, atsisakymas patenkinti darbuotojo raštu pateiktą prašymą pakeisti būtinąsias ar darbo sutarties šalių sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas turi būti motyvuotas ir pateiktas raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo dienos. Centro direktoriui atsisakius tenkinti darbuotojo prašymą pakeisti darbo sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo darbuotojo prašymo pakeisti darbo sąlygas pateikimo.

Jeigu bet kurios iš darbo sutarties šalių pasiūlymas keisti darbo sutarties sąlygas kitai šaliai yra priimtinas, vykdomas rašytinis darbo sutarties pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai numatyti DK.

 • Ką galite padaryti ir užsidirbti pinigų
 • Jie leis darbuotojams lengviau derinti šeiminius ir darbinius įsipareigojimus, teigiama Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos pranešime spaudai, paskelbtame socmin.
 • Audronė Nakrošienė. Žmonės nebenori grįžti į biurus: kaip susigrąžinti darbuotojus? - LRT
 • Gripas ir toliau rodo savo nasrus: gydytoja ragina atkreipti dėmesį į vieną simptomą   64 — Ar yra kokios nors išlygos, kai žmogus, grįžęs į darbą po vaiko priežiūros atostogų, gali būti iškart atleistas?
 • Opcionai vanilė ir dvejetainiai opcionai
 • Darbo santykių reguliavimas epidemijos metu – neapibrėžtas - ledireceptai.lt
 • Мигни Олвин именно в этот краткий период времени.

Darbuotojas gali nutraukti neterminuotą ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs Centro direktorių ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, o dėl svarbių priežasčių - ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Etatiniams darbuotojams nustatyta 5 darbo dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis šeštadieniais ir sekmadieniais: 40 valandų - direktoriui, jo pavaduotojams, psichologui jei toks yraraštinės administratoriui, sekretoriui, laborantui, bendrosios praktikos slaugytojoms, valytojams, sargams, santechnikams, pastatų ir sistemų priežiūros specialistui; 36 valandų - mokytojams; Vadovaujantis DK str.

Darbo dienos trukmė darbuotojams, dirbantiems pagal sutrumpintą darbo laiko normą mokytojams, netrumpinama. Centre dirbama nuo 7. Pasibaigus darbo laikui ar poilsio dienomis Centre galima dirbti tik esant tarnybiniam būtinumui, gavus Centro direktoriaus sutikimą. Visi etatiniai darbuotojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintus darbo galimybės keistis darbo valandomis grafikus. Centro direktoriaus darbo grafiką tvirtina Vilniaus miesto savivaldybė.

Lankstus darbo grafikas, atsižvelgiant į Centro galimybes ir poreikius, gali būti sudaromas kiekvienam darbuotojui. Mokytojų darbo grafikas sudaromas atsižvelgiant į pamokų tvarkaraštį ir jų savaitės darbo normą.

Nuorodos kopijavimas

Mokytojų darbo pradžia ne vėliau kaip 15 minučių iki pamokos pagal tvarkaraštį pradžios. Darbo grafikus pedagogams patvirtina Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo mokslo metams. Ypatingai atvejais darbo grafikas gali būti koreguojamas pagal poreikį Darbo grafikai skelbiami informacinėje skelbimo lentoje.

Audronė Nakrošienė. Žmonės nebenori grįžti į biurus: kaip susigrąžinti darbuotojus? Į nuotolinio darbo kėdę dauguma pasaulio žmonių sėdo ne savo noru. Ne vieną mėnesį ją matavęsi ir bandę prisijaukinti, šiandien dauguma darbuotojų iš jos pakilti nebenori. Nors įvairūs tyrimai rodo, kad dirbantieji nuotoliniu būdu per karantiną pademonstravo savo produktyvumą, tačiau ne vienas verslas ėmė pastebėti ir tokio darbo pobūdžio organizacijai keliamas grėsmes.

Aptarnaujančio personalo etatinių darbuotojų darbo grafikai pietų pertraukos laikas sudaromi mokslo metų pradžioje, tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu: nepedagoginio personalo darbuotojams, dirbantiems 0,25 ir 0,5 etato gali būti sudaromas individualus darbo grafikas, kuriuo vadovaujantis darbuotojas per savaitę turi dirbti atitinkamai 10 arba 20 valandų. Darbo grafikus nepedagoginiam personalui patvirtina Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Darbo grafikai skelbiami darbuotojams skirtoje skelbimo lentoje ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki šių grafikų įsigaliojimo. Šalims susitarus Centro direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas darbuotojo darbo pradžios ir pabaigos laikas, paliekant nustatytą darbo laiko trukmę.

Darbo laiko režimai ir darbo laiko apskaita Lietuvos Respublikos darbo kodekso toliau — LR DK  straipsnio 1 galimybės keistis darbo valandomis įtvirtinta, kad darbo laiko režimas, tai darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną pamainąsavaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip, darbo laiko režimą vienam ar keliems darbuotojams darbuotojų grupei arba visiems darbuotojams darbovietėje nustato darbdavys, nustatydamas vieną iš šių darbo laiko režimo rūšių. Šiuo metu galiojantis LR DK išskiria penkis galimus darbo laiko režimus - nekintančią darbo dienos pamainos trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių; suminę darbo laiko apskaitą, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį; lankstų darbo grafiką, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos pamainos valandomis, o kitas tos dienos pamainos valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų; suskaidytos darbo dienos laiko režimą, kai tą pačią dieną pamainą dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė ir individualų darbo laiko režimą. Nekintančio darbo laiko režimas Pasirinkus šį darbo laiko apskaitos režimą darbuotojo darbo valandų skaičius per darbo dieną ir darbo dienų skaičius per savaitę yra nekintantis, t. Šiems darbuotojams nereikia vesti darbo laiko apskaitos.

Pedagogams darbo pradžios ir pabaigos laikas šiuo atveju derinamas prie pamokų tvarkaraščio. Pedagogų darbo grafikas tvirtinamas rugsėjo 1 d. Centro direktoriaus pavaduotojų, raštinės administratoriaus, sekretoriaus, darbo grafikai juose numatoma ir pietų pertrauka tvirtinami Centro direktoriaus įsakymais kiekvienų mokslo metų pradžioje, ne vėliau kaip rugsėjo 1 d.

Populiariausi

Esant pakeitimams pamokų tvarkaraštyje ar etatų sąrašuose, darbo grafikai koreguojami ir nuotolinio uždarbio neinvestuojant į internetą iš naujo. Jeigu darbuotojai darbo metu turi išeiti iš Centro patalpų darbo tikslais, turi apie tai informuoti budintį Centro vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę.

Norėdami išvykti darbo metu ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti Centro direktoriaus ar jį vaduojančio asmens sutikimą. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir Centro direktoriaus sutikimu suteikiamas nemokamas galimybės keistis darbo valandomis laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Nepažeidžiant darbo laiko ir poilsio laiko reikalavimų, gali būti sutariama dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis darbuotojams  Centro direktoriaus atsilyginama DK nustatyta tvarka.

Mokytojų iniciatyva organizuojamos išvykos, kelionės  savaitgaliais neapmokamos. Atskirais išimtinais atvejais pvz. Nepedagoginių darbuotojų ir pedagogų viršvalandžiai yra apskaitomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos darbuotojų direktoriaus, jo pavaduotojų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę.

Jei Centrui užtenka lėšų, už pedagogų laiką, viršijantį darbo grafiką, jei tai nėra jo pareigybės aprašymo funkcijų priede, pedagogams apmokama pagal faktiškai dirbtą laiką.

Naujasis darbo kodeksas: nuo liepos 1 d. – daugiau galimybių derinti šeimą ir darbą

Trūkstant lėšų susitariama dėl papildomos poilsio dienos 7 papildomo darbo valandos prilyginamos 1 dienai. Darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo. Tiesioginis vadovas privalo kontroliuoti, kaip jam pavaldūs darbuotojai laikosi nustatyto darbo laiko režimo. Mokinių atostogų metu šalių susitarimu pedagogams gali būti nustatytas kitoks darbo grafikas, tačiau darbuotojai privalo planuoti darbo laiką taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas Centro darbas.

Darbo laikas, neatvykimas į darbą, taip pat viršvalandžiai žymimi Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, kurį pildo atsakingas direktoriaus pavaduotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Esant motyvuotam prašymui, išimtiniais atvejais kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ugdymo proceso metu, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė ne pedagogams — 20 darbo dienų, pedagogams — 40 d.

Kasmet iki balandžio 15 d. Centro darbuotojai turi nurodyti bendrame darbuotojų kasmetinių atostogų grafiko projekte planuojamų atostogų datas. Atostogų suteikimo eilė darbuotojams nustatoma šalių susitarimu, bendras darbuotojų atostogų grafikas tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu. Darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų, apie tai turi įspėti  Centro direktorių ir pateikti jam rašytinį prašymą apie atostogų suteikimą kitu laiku ne vėliau kaip likus 10 d.

Atostoginiai darbuotojams išmokami DK nustatyta tvarka. Jei darbuotojas dėl svarbių priežasčių nepanaudotų kasmetinių atostogų paprašo likus mažiau nei 5 d. Darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, kasmetinės atostogos netrumpinamos.

Darbuotojams, dirbantiems Centre keliose pareigose, atostogos, jų prašymu, gali būti suteikiamos vienu metu. Visiems darbuotojams išskyrus pedagogus už ilgalaikį nepertraukiamą darbą darbovietėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

galimybės keistis darbo valandomis kodėl prekybininkai priešinasi dvejetainiams opcionams

Atšaukti iš kasmetinių atostogų galima tik raštišku darbuotojo sutikimu, nurodant, kada darbuotojas pasinaudos likusiomis atostogomis. Perkelti arba pratęsti kasmetines atostogas galima tik darbuotojo prašymu arba sutikimu.

Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojų darbingumui ir sveikatai sugrąžinti nustatomos šios papildomo poilsio rūšys: pertrauka pailsėti ir pavalgyti minučių nepedagoginiams darbuotojams ir 30 minučių pedagoginiams darbuotojamsji neįskaitoma į darbo laiką ir aptariama su kiekvienu darbuotoju individualiai, prieš tvirtinant jo darbo grafiką; raštinės administratoriui, sekretoriui nepertraukiamai dirbant prie kompiuterio 8 valandų darbo dieną reglamentuotos papildomos 5 10 min.

Jos nustatomos po 1 valandos nuo darbo su kompiuteriu pradžios; Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų — dvi papildomos dienos per mėnesį. Mokytojams, kurių savaitės pamokų tvarkaraščiuose nėra nepamokinės dienos, papildoma poilsio diena dienos suteikiama -os per mokinių atostogas.

galimybės keistis darbo valandomis dienos prekybos strategijos dvejetainiai opcionai

Darbuotojų prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas galimybės keistis darbo valandomis 3 galimybės keistis darbo valandomis. Su mokytojais, kurių darbą reglamentuoja pamokų tvarkaraštis, šios sąlygos yra aptariamos derinant pedagoginį krūvį mokslo metams, tvarkaraštis yra suderintas su pačiu darbuotoju asmeniškai.

Mokytojas, turintis du ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali pageidauti vienos nepamokinės dienos per savaitę, tokiu atveju jam papildomos poilsio dienos per mėnesį nėra suteikiamos. Atliekant darbą, kur dėl darbo pobūdžio sąlygų negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti pvz. Pertrauką pailsėti ir pavalgyti  darbuotojas naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą. Nepanaudotos atostogos išimtinais atvejais darbuotojo prašymu, šalims susitarus, gali būti perkeliamos į kitus metus.

Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos DK numatytais atvejais. Ilgiau negu vieną darbo dieną trunkančios nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir su Centro direktoriaus sutikimu. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama. Vilija Čia tik rašo apie atvejus, kuomet dabdavys skatina darbuotoją likti namuose.

Apmokamos mokymosi atostogos suteikiamos tik tiems darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas DK nustatytomis sąlygomis. Kitų rūšių atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų galimybės keistis darbo valandomis tvarka.