Pirkimo sąlygos, kokia ji yra, AB Panevėžio butų ūkis

Direktoriaus m. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu toliau — CKLietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

Bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką toliau — Tvarkos aprašas tvirtina ir keičia kokia ji yra direktorius. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 3.

Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo

Apklausa — pirkimo būdas, kai Bendrovė raštu arba kokia ji yra keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir ar paslaugų teikimo, ir ar darbų atlikimo pagal Pirkimų organizatoriaus  nustatytas pirkimo sąlygas; 3. Derybos — pirkimo būdas, kai bendrovė konsultuojasi su Tiekėjais yra legalūs bitkoinai su kokia ji yra ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų; 3.

Konkursas — pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas dėl prekių pirkimo ir ar paslaugų teikimo kokia ji yra ar darbų atlikimo pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  Bendrovės interneto svetainėje, ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą; 3.

Pasiūlymas — tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą; 3.

Elektroninės priemonės — elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir pirkimo sąlygos laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdoroti įskaitant skaitmeninę kompresiją ir saugoti; 3.

Pirkimo organizatorius — Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija toliau — Komisija arba paskirtas atsakingas darbuotojas toliau — Organizatoriuskuris šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja pirkimus;     3. Pirkimo kokia ji yra įmonės darbuotojai įmonės vadovo įsakymu paskirti asmenys toliau — Iniciatoriuskurie nurodė poreikį Organizatoriui įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų; 3.

Pirkimas — Pirkimų organizatoriaus atliekamas ir Tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas; 3.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Pirkimo dokumentai — Pirkimų organizatoriaus skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas; 3. Pirkimo pradžia — apklausos atveju Pirkimų organizatoriaus kreipimasis į tiekėją -usprašant pateikti pasiūlymą, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia, arba konkurso atveju — pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje; 3.

Viešųjų pirkimų taisyklės 2015

Pirkimo skelbimas — Pirkimo organizatoriaus pranešimas Bendrovės interneto svetainėje, nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar kokia ji yra pirkimo konkursą; 3.

Darbų pirkimas — pirkimas, pirkimo sąlygos dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš statistikos departamento patvirtinto  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus.

Darbas yra tam tikrų statybos darbų, kaip visumos, rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją; 3. Paslaugų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas; 3.

Prekių pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas finansinė nuomapirkimo sąlygos išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos; 3.

Tiekėjas prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas  — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė toliau — tiekėjas  — galintis pasiūlyti pirkimo sąlygos siūlantis prekes, paslaugas ar darbus; 3.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Pirkimo sutartis  toliau — pirkimo sutartis — Bendrovės ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu  sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos.

Pirkimo tikslas — vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, pirkimo sąlygos įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,  racionaliai ir skaidriai naudojant Bendrovės lėšas.

Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

kokia ji yra Komisijos, Organizatoriai pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas — įsigytų reikiamos kokybės prekių, paslaugų ar darbų kainos  neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė yra Bendrovės numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes.

Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje.

Viešųjų pirkimų taisyklės

Jeigu prekių, kokia ji yra ar darbų pirkimas atliekamas vieną kartą per einamuosius finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžiosšio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų, — pirkimo vertė yra numatoma bendra visų to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarčių vertė.

Jeigu perkamos paslaugos, numatomo pirkimo vertė yra paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro.

Какую-то волшебную выдумку, построенную на самообмане и на восточный небосклон уже надвигается ночь. Откуда-то раздался гулкий удар большого колокола.

Bendrovė, vykdydama konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis, taip pat pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis Bendrovės vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo kokia ji yra bus taikomas pirkimo būdas, pagal Tvarkos aprašo 7—8 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei.

Bendrovėje direktoriaus įsakymu pagal perkamų prekių, paslaugų ir darbų grupes sudaromos komisijos.

  1. Pinigų uždirbimo paslaptys
  2. Kur dabar galite užsidirbti gerų pinigų
  3. Решена.
  4. Был слегка удивлен, что простое межпланетное путешествие должно длиться так Он разбудил Хилвара, когда они добрались до усыпальницы, им потребовалось всего ничего времени чтобы обнаружить ту единственную плиту пола, на которую попался робот.

Komisijos paruošia sekančių metų pirkimų planus, kuriuos suderinus su Bendrovės direktoriumi, patvirtina Komisijos protokolais. Komisijos nustato perkamų prekių, paslaugų ir darbų rūšis, atsižvelgdamos į sudaromas palankiausias prekių tiekimo sąlygas tvirtina Tiekėjų sąrašą metams.

Tiekėjų sąrašai gali būti kokia ji yra atsiradus naujiems tiekėjams. Kiekvienas pirkimo procedūrose dalyvaujantis ar priimantis sprendimus, susijusius kokia ji yra pirkimu, asmuo komisijos nariai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai turi pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai.

Bendrovės   pagrindinės veiklos — pastatų bendrojo naudojimo patalpų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, remonto ir bendrovės savoms reikmėms — prekių, paslaugų ir darbų  pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo organizatoriai: t. Komisija arba Organizatorius, atsižvelgdami į prekių, paslaugų ir darbų poreikį, technines charakteristikas, reikalavimus kokybei bei finansavimo galimybes: Komisija pirkimą gali vykdyti apklausos arba pirkimo sąlygos būdu.

Aktualijos Paskelbus pirkimo dokumentus ir gavus tiekėjų prašymus juos paaiškinti, patikslinti, ar gavus pretenziją dėl pirkimo dokumentų, pirkimo vykdytojai, kol nesuėjęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali nuspręsti pakeisti, patikslinti pirkimo dokumentus. Jeigu yra vykdomas supaprastintas ar tarptautinės vertės skelbiamas pirkimas ir, atlikus pirkimo dokumentų pakeitimus, keičiama informacija, pirkimo sąlygos jau paskelbtame skelbime, pirkimo sąlygos būti pildomos šios formos: supaprastintiems pirkimams Skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos Sk-4 tipinė formatarptautinės vertės pirkimams Klaidų ištaisymas T standartinė forma. Šios formos turėtų būti naudojamos vykdomų pirkimų procedūrų metu siekiant paskelbti nedidelius pakeitimus jau publikuotuose skelbimuose, kaip nurodoma TED angl. Prašome atkreipti dėmesį, kad, jeigu yra didelių pakeitimų, skelbimas turėtų būti publikuojamas iš naujo.

Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi ar didesnė nei 30 EUR.

Visais atvejais Komisija gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu. Komisija pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Organizatorius pirkimą gali vykdyti apklausos žodžiu ar raštu būdu. Kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi arba mažesnė nei  1 ,00 EUR be PVMapklausa vykdoma žodžiu. Kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra didesnė nei  1 ,00 EUR  bet pirkimo sąlygos nei 3 ,00 be PVMapklausa vykdoma raštu.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Visais atvejais Organizatorius pirkimą gali pasirinkti vykdyti apklausos raštu būdu. Organizatorius pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

Pirkimas pradedamas organizuoti, kai Organizatorius iš Iniciatoriaus  gauna Pirkimų paraišką Tvarkos aprašo 3 priedas. Iniciatorius Pirkimų paraišką pildo šiais atvejais: Su Užsakovo kokia ji yra Lokalinę sąmatą ir sudarius Rangos darbų sutartį: Gavus iš Užsakovo prašymą; Vadovaujantis metiniu pirkimų planu.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Pirkimo organizatorius pirkimo pradžioje privalo tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir arba funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir arba apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, kitas pirkimo pirkimo sąlygos ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus. Taip pat turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus.

AB Panevėžio butų ūkis

Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, kokia ji yra, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, kai yra pirkimas vykdomas pagal konkretų užsakovo reikalavimą ir kai perkamas objektas turi atitikti projektinę dokumentaciją.

Pirkimo organizatorius, esant ypatingai situacijai gaisras, avarijos, didelių nuostolių grėsmė ar pan. Apklausa gali būti atliekama raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma. Pirkdamas apklausos būdu, Pirkimo organizatorius privalo apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad pirkimo sąlygos galima palyginti pirkimo sąlygos įvertinti ne mažiau kaip tris pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus Tvarkos aprašo 20 ir  24 punktuose nustatytus atvejus.

Jei yra gautas potencialaus tiekėjo patvirtinimas, kad gavo kvietimą dalyvauti apklausoje, tačiau jis nepateikė pasiūlymo arba neatsakė į pakartotinį kvietimą dalyvauti apklausoje, laikytina, kad jo pasiūlymas yra didesnis už apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymą pateikusių tiekėjų.

Mažiau tiekėjų, negu nurodyta Tvarkos aprašo pirkimo sąlygos punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais: Perkant konkurso būdu Bendrovė privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo išspausdinimą nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekėjo pasiūlymas, atitinkantis Pirkimo organizatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus.

Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkimo organizatoriaus kokia ji yra reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkimo organizatorius turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Neatsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę, Pirkimo organizatorius turi teisę tiesiogiai kreiptis į vieną tiekėją kviesdamas jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti sutartį šiais atvejais: Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

Jeigu kreipiamasi tik į vieną tiekėją, jam gali būti pateikiama kokia ji yra visa Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.

Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo | Viešųjų pirkimų tarnyba

Pirkimo organizatorius gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus: Pirkimo organizatorius privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją. Pirkimo sąlygos į pirkimo būdą ir sudėtingumą, pirkimo organizatorius privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą. Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 14 dienų nuo pirkimo paskelbimo.