Apie paieškos terminų ataskaitą

Termino variantai. Terminologija 11

geriausia dvejetainių parinkčių signalo programa

Rūta Marcinkevičienė. Kalbos ir teksto atmainas įvardijančių terminų problemos 7 Regina Kvašytė. Lietuvių ir latvių kalbų ekonomikos terminijos anglybės 31 Robertas Stunžinas.

Plačios atitikties naudojimas

Sudurtiniai elektrotechnikos terminijos būdvardžiai 52 Palmira Zemlevičiūtė. Ligų pavadinimai Lietuvos ūkininko priedeSveikata  —  70 Alvydas Umbrasas. Bendrašaknių dvižodžių teisės terminų sinonimai ir variantai — m.

uždirbti papildomų pajamų

Lietuvos termino variantai Asta Mitkevičienė. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio terminų variantai  Solvita Labanauskienė. Latvių augalų vardai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žodynuose  Terminas prie termino. I Jonas Klimavičius   E. Wüsteris ir E. Drezenas termino variantai terminologijos pradininkai ir esperantologai Aida Čižikaitė   Tarptautinis seminaras Estijos, Latvijos ir Lietuvos terminologijos problemos ir uždaviniai Europos Sąjungoje  Solvita Labanauskienė   Naujausi lietuviški terminų žodynai Jolanta Gaivenytė-Butler R.

Apie paieškos terminų ataskaitą

Detaliau, remiantis trimis šaltiniais informaciniais leidiniais, lingvistikos darbais ir tekstynu analizuojamos kalbos vienetus įvardijančios terminų poros: tekstas — diskursas, teksto tipas — žanras, atskleidžiami šiais terminais įvardijamų sąvokų apimties neatitikimai, nenuoseklus pateikimas žodynuose ir vartosenos termino variantai.

Siūloma tekstą ir žanrą apibrėžti plačiau, kad šių terminų apibrėžtys atitiktų ne tik jais įvardijamų dalykų teorinę sampratą, bet ir pakitusią realią vartoseną kalboje, o diskursą ir teksto tipąįtraukti į kalbotyros terminus. Matyti, kad ypač pastaruoju metu jų tikrai gausu abiejose kalbose, o požiūris į anglybes ir lietuvių, ir latvių kalbose iš esmės beveik nesiskiria.

Per anglų kalbą, kaip tarpininkę, ekonomikos terminijoje atsirado ir klasikinių kalbų kilmės terminų. Kai kurie jau nusistovėję ir dėl termino variantai nekyla jokių abejonių, kitų vartoseną vis dar bandoma tikslinti, pavyzdžiui, latvių kalbos terminas audits.

Taip pat abiejose kalbose esama iš anglų kalbos tiesiogiai pasiskolintų sąvokų pavadinimų.

lengviausios pajamos namuose

Atitinkamai sulietuvinti ar sulatvinti ir plačiai vartojami tarptautiniai terminai, neturintys savos kilmės atitikmenų, jau seniai tapę sudedamąja kalbos dalimi boikotas, čekis, banknotas.

Anglų kilmės svetimybėms ir lietuvių, ir latvių kalbose stengiamasi rasti kalboje jau įsitvirtinusių pakaitų arba savos kalbos darybos priemonėmis pasidaryti naujų terminų.

Tai termino variantai būti tikrieji darybiniai naujadarai vediniai, dūriniai — vienažodžiai terminaineretai junginiai sudėtiniai terminai. Šis procesas vyksta nuolat — kai kurie siūlymai keičiami geresniais, jeigu tokių atsiranda. Kai kuriais atvejais tarp anglų kalbos ir iš jos pasiskolinusių kalbų galima pastebėti tam tikrų semantinių ir ar stilistinių skirtumų, pavyzdžiui, angl.

Veiksmažodiniai termino variantai yra palyginti reti.

Dūrinių pamatinių žodžių atžvilgiu apie du trečdalius sudaro savos kalbos priemonėmis padaryti dūriniai, apie trečdalį sudaro hibridai. Dauguma savos kalbos priemonėmis padarytų dūrinių gali būti rusų arba vokiečių kalbų terminų sekiniai.

prekybos robotas tikrai veikia

Šiame straipsnyje sekiniais vadinami tie dūriniai, kurie kitų kalbų terminams yra tapatūs tik pamatiniais žodžiais. Tik du dūriniai gali būti rusų kalbos terminų vertiniai.

Vertiniais čia laikomi tie dūriniai, kurie kitų kalbų terminams yra tapatūs ir sandara, ir pamatiniais žodžiais. Ne visi sudurtiniai būdvardžiai laikytini dariniais.

dvejetainių robotų reitingas

Dūriniai iš įvardžio ir daiktavardžio, skaitvardžio ir veiksmažodžio yra terminizuoti bendrinės kalbos žodžiai. Elektrotechnikos terminijoje sudurtiniais būdvardžiais dažniausiai žymimos termino variantai daiktų ypatybės, rečiau — abstrakčių dalykų, veiksmų ypatybės.

Terminologija 11

Kategorinis junglumas daugiausia būdingas dariųjų tipų hibridams. Sandaros atžvilgiu skiriami vienažodžiai ir sudėtiniai ligų pavadinimai. Sudėtiniai pagal juos sudarančių dėmenų skaičių skirstomi į dvižodžius, trižodžius ir daugiažodžius kaip greitai padaryti 1000 internete. Kilmės atžvilgiu skiriami lietuviški, svetimos kilmės tarptautiniai termino variantai ir svetimybės ir hibridiniai ligų pavadinimai.

Vienažodžius ligų pavadinimus daugiausia sudaro termino variantai žodžiai. Nemažai yra ir tarptautinių dienos prekybos strategijos dvejetainiai opcionai, daugelis turi lietuviškus atitikmenis. Medicinos terminijos grynumą dar mažina neretos svetimybės. DaugiausiaSveikatoje yra sudėtinių — dvižodžių ir trižodžių — ligų pavadinimų, kurių dauguma sudaryti iš lietuviškų dėmenų, nors nemažai sudaryta ir termino variantai mišrios kilmės dėmenų, t.

Atskirai aptarti ligų ir ligų grupių pavadinimai su nomenklatūriniu žodžiu liga. Dvižodžių ir trižodžių ligų mokami dvejetainių opcionų rodikliai gausa rodo terminijos plėtojimąsi, kalbamo raidos tarpsnio medicinos terminijos tobulėjimą.

Nors pasitaiko rašybos įvairavimo atvejų, nenusistovėjusių fonetikos, gramatikos ar kt. Vienažodžiai ir sudėtiniai daugiausia dvižodžiai, o dažniausiai tik atskiri jų dėmenys ligų pavadinimai ypač išsiskiria sinonimų ir variantų gausa.

Kadangi priedas buvo leidžiamas medicinos žinių populiarinimo tikslais ir skiriamas plačiajai visuomenei, tai autoriai gal labai ir nesistengė, o neretai dar ir neįstengė išvengti sinonimų — tai buvo ne tik medicinos terminijos kūrimosi laikotarpis, bet termino variantai pačios bendrinės kalbos leksika dar buvo nenusistovėjusi.

Sveikatoje vartojami ligų pavadinimai jau turi būdingų mokslinės terminijos bruožų — greta daugumos vienažodžių ir sudėtinių ligų pavadinimų yra pateikiami jų lotyniški atitikmenys, rūšinėms sąvokoms įvardyti vartojamos įvardžiuotinės būdvardžių ir dalyvių formos.

Sveikatos ligų pavadinimai yra įdomi ir vertinga medžiaga istoriniu požiūriu. Priedas Sveikata ne tik tęsė jau bent prieš pusantro šimto metų pradėtą medicinos žinių skleidimo, jų populiarinimo tarp termino variantai darbą, bet ir neabejotinai jį išplėtojo ir patobulino, taigi beveik per dvidešimt priedo leidimo metų lietuviškoji medicinos terminija tampa grynesnė, taisyklingesnė ir moksliškesnė, nors dar gerokai variantiška.

Umbrasas bendrašakniai Dvižodžių teisės terminų sinonimai ir variantai — m. Lietuvos kodeksuose Straipsnyje analizuojami — m. Lietuvoje galiojusių iš rusų kalbos verstų kodeksų teisės terminai. Ištyrus paaiškėjo, kad kodeksuose dvižodžiai teisės terminai gausiausiai turėjo termino variantai ir variantų. Ypač daug būta tos pačios šaknies sinoniminių ir variantinių terminų, todėl  nuspręsta parodyti vyraujančius jų raiškos tipus.

Tipiškiausi terminų variantai — terminai su įvardžiuotinėmis ar paprastosiomis būdvardžių ir dalyvių formomis. Tipiškiausi sinonimai — terminai su daiktavardžio kilmininku ar būdvardžiu su priesaga —inis, -ė išreikštais šalutiniais dėmenimis.

Sinonimų ir variantų gausa rodo, kad teisės terminija tuo metu buvo kuriama, o daryti tai sekėsi nelengvai. Nusistovėjusių terminų beveik nebuvo, todėl kodeksų vertėjai vartojo tokius terminus, kurie jiems atrodė tinkamesni. Ne visada iš karto sekėsi sukurti tikslius, sistemiškus, geriausiai terminų vartotojų poreikius tenkinančius douglas prekyba zonoje. Kita  vertus, kartais be reikalo vėlesniuose kodeksuose buvo kuriami nauji terminai, tyčia ar per nepasižiūrėjimą nepaisant jau anksčiau sukurtų.

Iš medžiagos matyti, kad teisės terminų vienodumo anuomet siekta nepakankamai. Mitkevičienė V. Lietuvių terminologijoje teoriškai variantai yra beveik netyrinėti.

ką Maskvos laiku galite užsidirbti

Tradiciškai variantas apibrėžiamas kaip tos pačios reikšmės to paties kalbos vieneto skirtingas pavidalas. Didžioji rastų variantų dalis yra nevienodo skolinių aplietuvinimo rezultatas pavyzdžiui, poezija ir poėzija. Lietuviškos kilmės terminų variantiškumas retas pavyzdžiui, keliaujantysis dainius — keliaująs dainius.

Terminų variantai V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlyje dažniausiai yra atsiradę per laiką viename leidime pavartotas vienas, kitame — kitas.

Paty Cantú - Valiente

Tokių variantų yra daugiau nei du trečdaliai. Dalies terminų variantiškumas pavyzdžiui, trubadūras irtrubaduras yra paliudytas kituose pirmos Termino variantai a. Nevienalaikiai variantai yra kalbos normų kaitos ar jų nenusistovėjimo atspindys, kalbos vyksmo rezultatas. Nagrinėjami vadovėlio terminų variantai rodo bandymą ieškoti taisyklingesnės terminų raiškos, tvarkingiau lietuvinti skolinius.

Galima prielaida, kad termino variantai variantiškumą ypač kai termino variantai konkuruoja viename leidime galėjo lemti redagavimo spragos vėlesni leidimai ar net jo nebuvimas pirmasis leidimas. Medžiagos pagrindą sudaro liaudiški latvių augalų vardai, kuriems neretai būdinga sinonimija, vaizdingumas emocinė—ekspresinė konotacija. Lietuvių botanikai yra daugiau atsižvelgę į šios srities pradininkų siūlomus pavadinimus. Sandaros atžvilgiu latvių botanikos sistematikos terminija yra įvairi: vienažodžiai ir sudėtiniai augalų vardai.

Rasta latvių ir lietuvių bendrybių, taip pat bendrų skolinių ir būdingų latvių kalbos skolinių iš vokiečių kalbos. Tai pirmas atvejis lietuvių terminografijos istorijoje, kai latvių kalbos augalų vardai patenka į lietuviškus terminų žodynus. Pabrėžos tik Lietuviškame botanikos žodyne  įdėti atitikmenys latvių kalba.