Vaikui nepritapus mokykloje siūloma alternatyva – sparčiai populiarėja Lietuvoje

Savarankiškas mokymasis prekyboje

EMA vaizdo instrukcija!

Savarankiško mokymosi bei mokymosi namuose galimybės Savarankiškas mokymasis prekyboje mokymąsi gali rinktis mokinys ir mokyklos nelankantis asmuo. Asmuo, pageidaujantis savarankiškai mokytis, mokyklos direktoriui pateikia: prašymą su nuorodomis: kurios klasės ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai; kaip dažnai kas trimestrą, kas pusmetį ar tik baigęs visą programą pageidauja atsiskaityti; ar nori, kad mokytojai konsultuotų; išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą laisvos savarankiškas mokymasis prekyboje pažymąpatvirtinantį ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Asmeniui leidžiama savarankiškai mokytis: visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų; pagal vienerių mokslo metų dalyko programą; Mokymą namuose rekomenduoja skirti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje prirašytas mokinys, GKK.

savarankiškas mokymasis prekyboje

Tėvai ar vaiko globėjai prašymą dėl vaiko mokymo namuose pateikia mokyklos direktoriui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokykla sudaro galimybes mokiniams mokytis namuose.

savarankiškas mokymasis prekyboje

Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. Mokyklos direktorius patvirtina su mokinio tėvais suderintą pamokų tvarkaraštį.

savarankiškas mokymasis prekyboje

Įvertinus mokinio gebėjimus ir interesus, pasitarus su tėvais ir mokiniu, modifikuojant arba adaptuojant bendrųjų programų turinį rengiamos individualios ugdymo programos, kurias patvirtina mokyklos direktorius.

Namuose mokomiems mokiniams, gydytojams leidus, tėvams pageidaujant, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje.

Danisevičiaus nuotr.